-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700My status- koopcontract
- leveringsakte
- erdienstbaarheid
- hypotheekakte
- verdelingsakte
 

 

Verdeling


U en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en hebben een woning in gemeenschappelijke eigendom. U besluit in overleg tot toedeling van de woning aan een van beide partners over te gaan.
Aangezien het een registergoed betreft, dient een dergelijke overdracht via de notaris plaats te vinden.

Zolang u de verdeling van de woning niet notarieel vastlegt, blijft u in het kadaster beiden geregistreerd staan als eigenaren van de woning en bent u over het algemeen derhalve beiden aansprakelijk voor de aflossing van een eventuele hypotheek.

Mocht u in de toekomst besluiten de woning toch te gaan verkopen dan dient u beiden mee te werken aan de verkoop en de levering van de woning. Indien één van de ex-partners een nieuwe woning zou willen aankopen dan kan het moeilijk worden om een nieuwe hypotheek af te sluiten, omdat er nog een hypotheek op de andere woning rust.

Indien u als samenwoners uit elkaar gaat kunt u zelf in onderling overleg een overeenkomst opstellen waarin u – kort gezegd - vastlegt aan wie de woning toekomt, voor welk bedrag en wat er met de hypotheek dient te gebeuren.

Indien u als gehuwden of geregisteerde partners besluit uit elkaar te gaan dan dient er een echtscheidingsconvenant door een advocaat of notaris te worden opgesteld. Dit ondertekende convenant wordt ingediend bij de Rechtbank en zodra de Rechtbank accoord is een beschikking afgeeft, wordt de beschikking geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Pas op dat moment kan ook de verdeling van het registergoed plaatsvinden.

Verdeling, hoe werkt het?
U en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en hebben een woning in gemeenschappelijke eigendom. U bent overeengekomen dat de woning aan een van u zal worden overgedragen.

Er zijn grofweg 2 dossiers mogelijk, te weten:
1. Verdeling samenwoners
2. Verdeling gehuwde echtgenoten, c.q. geregistreerde partners;

1. Verdeling samenwoners
In het geval u als samenwoners besluit uit elkaar te gaan is het het meest praktisch om de verdeling op papier te zetten. Dit kan heel kort zijn. Met name gaat het erom:
- aan wie de woning (met bijbehorende schuld) toekomt;
- wat de eventuele overbedelingssom bedraagt;
- hoeveel de waarde van de woning bedraagt (aan de hand van een taxatierapport);
- per wanneer de samenwoning is beëindigd;
- wat er met een eventuele levensverzekeringspolis dient te gebeuren;
- voor wiens rekening de kosten van de verdeling komen.

2. Verdeling gehuwde echtgenoten, c.q. geregistreerde partners;

In het geval u als echtgenoten/geregistreerde partners uit elkaar gaat, dient er een convenant opgesteld te worden (door een advocaat, danwel een notaris). In het convenant wordt onder meer opgenomen hetgeen hiervoor onder 1. staat vermeld.

Het ondertekende convenant wordt ingediend bij de Rechtbank. Zodra de Rechtbank heeft beslist wordt er een beschikking afgegeven. Deze wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Pas op dat moment kan de verdeling van de woning plaatsvinden.

Meeverbonden hypotheek
Voor wat betreft de eventueel meeverbonden hypotheek op de woning zijn er twee mogelijkheden.
1. Degene die de woning op zijn/haar naam krijgt, neemt ook de hypotheek over. Er dient dan door de bank een akte houdende hoofdelijk ontslag te worden opgemaakt. Een dergelijke akte houdt in dat degene die niet langer eigenaar is van de woning uiteraard ook niet langer aansprakelijk voor de hypotheek is. Op het moment dat de verdeling plaatsvindt, wordt ook de akte houdende hoofdelijk ontslag ondertekend.
2. Degene die de woning op zijn/haar naam krijgt, sluit een nieuwe hypotheek af. De oude hypotheek wordt door de “nieuwe” eigenaar ook afgelost uit de nieuw af te sluiten hypotheek.

Algemene behandeling van uw dossier
Op het moment dat ons kantoor de aankondiging (hetzij via uzelf of uw eventuele tussenpersoon) ontvangt, wordt op diezelfde dag door ons kantoor bij u danwel uw tusenpersoon de benodigde gegevens opgevraagd (het convenant (dan wel de getekende overeenkomst tussen de ex-partners), de beschikking van de Rechtbank, de inschrijving in de Burgerlijke Stand, een kopie van de paspoorten van partijen, het taxatierapport, het eigendomsbewijs, het adres van de ex-partner).

Uw dossier zal worden klaargemaakt en aan u, uw ex-partner en uw tussenpersoon ontvangen een concept van de verdelingsakte en eventuele nieuwe hypotheekakte alsmede een afrekening met daarop een overzicht van onder andere de eventuele aflossing van de oude hypotheek, kadasterkosten en notariële kosten.

Na ondertekening van de akte zal de notaris zorgdragen voor de afwikkeling van de geldstromen, hij zal de akte inschrijven in het kadaster en zal u, uw ex-partner en de bank een afschrift toezenden van de akte.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden