-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700My status


-
testamenten
-
huwelijk
-
samenleven
- verklaring
- van erfrecht
- nalatenschap
 

 

Testamenten.


Geen testament
Indien u geen testament bij de notaris heeft laten opmaken en u komt te overlijden is het erfrecht volgens de wet van toepassing. Wanneer u dit niet wilt kunt u een testament maken. Op één januari 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden.

Het wettelijk erfrecht.
Indien het wettelijk erfrecht van toepassing is (u heeft dus geen testament gemaakt) kan alleen uw familie en uw echtgenoot erven. De wet kent het principe dat de familie, die het dichtst bij u staat, erft. Hiervoor heeft de wetgever vier groepen aangegeven die kunnen erven, te weten:
-
de echtgenoot, de kinderen en hun afstammelingen;
- ouders, broers en zusters en hun afstammelingen;
- grootouders;
- overige familie in de zijlijn;

Een hogere groep gaat voor een lagere groep. Voorbeeld: indien in een bepaalde groep (bijvoorbeeld groep 2) personen in leven zijn, dan erven die personen. De personen uit de groepen daarna (bijvoorbeeld groep 3 en 4) kunnen dan niet meer erven.
Indien in groep 1 kinderen en de echtgenoot in leven zijn, dan erft de echtgenoot in beginsel hetzelfde als een kind erft.

Indien een van uw kinderen voor u is overleden, met achterlating van kinderen (uw kleinkinderen), erven die (klein)kinderen voor het deel dat uw vooroverleden kind gekregen zou hebben indien het nog in leven was geweest ten tijde van uw overlijden.
Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent is de grootte van uw nalatenschap gelijk aan de helft van het vermogen dat u samen met uw echtgenoot bezit.
In groep 2 erven halfbroers en halfzusters ook (voor de duidelijkheid: groep 2 kan alleen erven als er geen personen uit groep 1 in leven zijn) echter zij erven de helft van wat een volle broer of zuster erft.
Indien geen erfgenamen gevonden kunnen worden op grond van de bovenstaande regels erft de staat alles.

Getrouwden met kinderen
Ingeval de eerste van de echtgenoten komt te overlijden en er geen testament is volgt uit de wet dat de langstlevende partner eigenaar wordt van de gehele nalatenschap. De kinderen hebben ook recht op een erfdeel, welk erfdeel bestaat uit een vordering (in geld) op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering welke de kinderen op de langstlevende echtgenoot hebben is pas opeisbaar bij bijvoorbeeld het overlijden danwel het faillissement van de langstlevende. De langstlevende kan zodoende zonder inmenging van de kinderen voortleven.

De langstlevende echtgenoot kan ook (meestal op grond van fiscale overwegingen) besluiten de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Dit dient binnen drie maanden na het overlijden van de eerststervende te gebeuren.

Samenwonenden en getrouwden zonder kinderen
Als samenwonende zonder kinderen bent u in beginsel volledig vrij om te beslissen wat er met uw nalatenschap dient te gebeuren. Echter veelal vinden samenwoners dat, ook ter verzorging van de langstlevende, de gemeenschappelijke goederen naar de langstlevende moeten. Zoals besproken op de informatie pagina samenwonen en trouwen kan bij samenwonenden een verblijvingsbeding opgenomen worden, op grond waarvan die gemeenschappelijke goederen verblijven aan de langstlevende. Wat dus overblijft zijn de privégoederen. Indien u niet wilt dat deze volgens het wettelijk erfrecht naar uw familie gaan maar bijvoorbeeld naar uw partner, dient u een testament te maken.

Getrouwden zonder kinderen zijn elkaars erfgenaam indien u hierin wijzigingen aan wilt brengen of andere regelingen met betrekking tot het overlijden wilt treffen kunt u een testament maken.

tip: Denkt u ook nog aan het geval dat u als laatste overlijdt en heeft geërfd van uw partner! In dat geval beschikt u als laatstoverledene over de goederen die eerst het bezit waren van u beiden. Een clausule waarbij uw vermogen (bestaande uit de vermogens van u beiden aangezien u erfgenaam was van uw vooroverleden partner) verdeeld wordt over uw familie en de familie van uw vooroverleden partner is mogelijk.

Samenwonenenden partners met kinderen
Indien u samenwoont en u heeft kinderen, dan kan het verstandig zijn een testament te maken. De reden hiervoor is dat u door middel van een testament uw partner (die zonder testament op grond van het wettelijk erfrecht niets erft) meer mogelijkheden kunt verschaffen op gelijke voet door te leven zoals u dat nu (samen met de partner) doet. Met andere woorden u kunt door middel van een testament bereiken dat uw partner zoveel mogelijk verzorgd wordt achtergelaten. Het testament dat hiervoor vaak wordt gebruikt is het langstlevende testament.

Deze testamenten voorkomen dat een deel van uw nalatenschap direct (feitelijk) naar uw kinderen gaat. Uw kinderen erven wel van u (dit is ook verplicht op grond van de legitieme portie) echter zij kunnen niet direct beschikken over hun deel. Zij moeten wachten tot een in het testament beschreven moment, dit kan bijvoorbeeld zijn: het overlijden van de langstlevende of het failliet gaan van de langstlevende, ook andere momenten kunnen opgenomen worden in het testament.

Met deze testamenten kunt u dus voorkomen dat uw partner na uw overlijden te weinig middelen overhoudt om door te leven op dezelfde voet zoals dat gebeurde voor uw overlijden.

Daarnaast kunt u nog denken aan het aanwijzien van een voogd in uw testament.


Overige regelingen
In een testament kunt u verder nog verschillende overige bepalingen of regelingen opnemen, bijvoorbeeld:
- over de voogdij over uw kinderen;
- omtrent de bewindvoering over het te verkrijgen vermogen van uw erfgenamen (kinderen);
- over het benoemen van een executeur-testamentair;
- over een uitsluitingsclausule;
- over legaten;

Voogdij
Een regeling omtrent de voogdij over uw minderjarige kinderen kunt u in uw testament opnemen. Doet u dit niet en is er na uw overlijden geen ouderlijk gezaghebbende meer aanwezig dan bepaalt de rechter wie voogd wordt.

Bewind
Indien u er niet geheel op vertrouwt dat een erfgenaam (al) volledig in staat is het te erven vermogen zelfstandig te beheren kunt u een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder kan dan, voor een in het testament opgenomen periode, zorgdragen voor een goed beheer van het vermogen.

Executeur-testamentair
U heeft de mogelijkheid een executeur-testamentair te benoemen. Deze zal zorg dienen te dragen voor de feitelijke afwikkeling van de nalatenschap en voor de begrafenis dan wel de crematie. Uiteraard kan niemand hiertoe gedwongen worden en uw executeur-testamentair zou dus kunnen weigeren, overleg kan in dit geval onduidelijkheden voorkomen. U bent volledig vrij om de persoon van uw keuze te benoemen, veelal wordt de partner tot executeur-testamentair benoemd.

Uitsluitingsclausule
Een uitsluitingsclausule kunt u opnemen in uw testament om te voorkomen dat hetgeen u nalaat zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin uw erfgenaam is gehuwd of in de toekomst zal huwen. Indien u deze clausule niet opneemt zal uw nalatenschap zodoende vallen in een eventuele gemeenschap van goederen van uw erfgenaam, uw erfgenaam kan uiteraard wel zelf huwelijksvoorwaarden maken waarmee door de erfgenaam zelf voorkomen kan worden dat erfenissen in een gemeenschap zouden vallen. Deze regeling geldt ook voor partnerschapsvoorwaarden.

Legaten
Met een legaat kunt u een bepaald goed of een bedrag nalaten aan een door u aangewezen persoon of instelling.

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda