-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status


- oprichten bv
- statutenwijziging
- minder kapitaal
- fusie
- aandelen
- overdracht

 

 


Kapitaalsvermindering BV

Wat houdt het in en waarom vindt het plaats?

Een kapitaalsvermindering kan gewenst zijn indien bijvoorbeeld een besloten vennootschap haar activiteiten wil beperken en tengevolge daarvan over overtollige winst of reserves beschikt, die men door middel van een kapitaalsvermindering gedeeltelijk aan de aandeelhouder(s) wilt uitkeren;

Ook kan een kapitaalsvermindering zonder terugbetaling zinvol zijn als een vennootschap grote verliezen heeft geleden.

Let wel het mininale geplaatste kapitaal dient ten aanzien van een besloten vennootschap minimaal € 0,01 te blijven bedragen.

Op welke wijze vindt het plaats?

1. door intrekking van aandelen
2. door het nominale bedrag van de aandelen te verlagen.

Het aantal aandelen blijft dan gelijk, echter de nominale waarde van de aandelen wijzigt.

In beide gevallen dient het besluit tot kapitaalsvermindering genomen te worden door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uitkeringstest
De uitkeringstest houdt in dat het bestuur beoordeelt
of de vennootschap na het doen van een uitkering haar
opeisbare schulden kan blijven betalen. De test geldt
voor alle situaties waarin de vennootschap vermogen
uitkeert: bij uitkering van winst of reserves, bij terugbetaling op aandelen in het kader van een kapitaalvermindering en bij inkoop van eigen aandelen anders
dan om niet.

Hoofdelijk aansprakelijk
Komt de vennootschap na de uitkering in ernstige betalingsproblemen, dan zijn de bestuurders die dit op
het moment van uitkering wisten of redelijkerwijze
behoorden te voorzien tegenover de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Ook de ontvanger van de uitkering onder nieuw
bv-recht (doorgaans de aandeelhouder), die dit op het moment van de uitkering wist of had kunnen voorzien, is aansprakelijk voor het tekort. Er bestaat een uitzondering
op de aansprakelijkheid: als de bestuurder bewijst dat
het niet aan hem is te wijten dat de uitkering is gedaan
en dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om de
gevolgen van de uitkering af te wenden.

Bij een kapitaalsvermindering dient rekening gehouden te worden met wettelijke vereisten. Deze vereisten dienen o.m. ter bescherming van eventuele schuldeisers van de vennootschap voor wat betreft hun verhaalsmogelijkheden.

Welke werkzaamheden worden door de notaris verricht:

Dit is afhankelijk van de wijze van kapitaalsvermindering. Het is dan ook verstandig u vooraf goed te laten informeren door ons kantoor welke procedure en welke werkzaamheden gevolgd c.q. verricht dienen te worden betreffende de wijze van kapitaalsvermindering.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda